Kosten en vergoedingen

Tenzij anders overeengekomen, worden de vergoedingen berekend volgens het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door DELACOLLETTE BV vastgestelde uurtarieven.

De wet en de deontologische regels verbieden advocaten om "een overeenkomst te sluiten over erelonen die uitsluitend verband houden met het resultaat van het geschil"; erelonen kunnen dus niet uitsluitend verband houden met het resultaat van de actie en moeten worden bepaald met inachtneming van het belang van de zaak, de aard van het werk en de reputatie van de advocaat.

De cliënt heeft altijd het recht om de advocaat om opheldering en verantwoording te vragen.

Het uurtarief wordt bepaald in de aanstellingsbrief van de advocaat of in het bemiddelingsprotocol van de erkende bemiddelaar. De door DELACOLLETTE BV ten behoeve van de opdrachtgever betaalde honoraria worden afzonderlijk berekend. Algemene kantoorkosten (zoals porto, telefoon, fax, fotokopieën, etc.) worden als percentage van het honorarium in rekening gebracht. Al deze bedragen zijn exclusief BTW. De BTW tegen het geldende tarief (momenteel 21%) zal worden toegevoegd aan het totale bedrag van de kosten en vergoedingen. De diensten van DELACOLLETTE BV worden in principe maandelijks gefactureerd.

Facturen dienen binnen 30 dagen na datum te worden betaald. Elke klacht moet binnen 30 dagen na de factuur worden geformuleerd, bij gebreke waarvan deze onherroepelijk als aanvaard zal worden beschouwd.

Dekking van kosten en vergoedingen
door derden

De klant kan profiteren van de gedeeltelijke of volledige tussenkomst van een betalende derde (bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij - rechtsbijstandsverzekering of rechtsbijstand). Indien dit het geval is, dient de cliënt deze derde zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het geschil en de tussenkomst van de advocaat en DELACOLLETTE BV hiervan op de hoogte te brengen.

De advocaat is vreemd aan de tussenkomst van een betalende derde en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een gebrek aan tussenkomst van deze laatste.

In geval van een geschil kan de rechter de verliezende partij veroordelen tot betaling aan de andere partij(en) van een algemeen geldend forfaitair bedrag, vastgesteld volgens een bij wet of regelgeving vastgestelde schaal, als bijdrage aan de advocaatkosten van de winnende partij. Dit forfaitaire bedrag, de zogenaamde "procedurevergoeding", komt niet overeen met de erelonen en kosten die daadwerkelijk aan de cliënt worden aangerekend, maar wordt er in voorkomend geval van afgetrokken.